Hva vi tror på
Livets Tabernakel er en Bibel-basert menighet. Vi er Bibel-basert i den forstand at vi ønsker å basere vår tro og vår livsstil på Bibelen, og bibelske prinsipper. Basert på Bibelen tror vi følgende:

Om Bibelen
Bibelen er Guds ufeilbare ord, og vår autoritet i forhold til frelse og kristen livsstil. (2.Tim 3:15-17)

Om Gud
Det er èn Gud, som har åpenbart seg som vår far, i sin sønn Jesus Kristus, og som Den Hellige Ånd. Jesus Kristus er Gud åpenbart i kjød. Han er både Gud og menneske. (5.Mos 6:4; Ef.4:4-6; Kol.2:9; 1.Tim.3:16).

Om synd og frelse
Alle har syndet og trenger frelse. Frelse kommer gjennom nåde, ved tro på det frelsende offer av Jesus Kristus. (Rom.3:23-25; 6:23; Ef.2:8-9).

Om evangeliet
Det frelsende evangeliet er de gode nyhetene om at Jesus døde for våre synder, ble begravet, og sto opp igjen. Vi adlyder evangeliet (2.Tess.1.8; 1.Pet.4:17) ved omvendelse (død til synden) vanndåp i Jesu Kristi navn (begravelse) og ved å motta Den Hellige Ånds gave. (oppstandelse) (1.Kor.15:1-4; Ap.Gj.2:4, 37-39; Rom.6:3-4)

Om kristen livsstil
Som kristne må vi elske Gud, og mennesker. Vi skulle leve et hellig liv, både i det ytre, og i det indre, og tilbe Gud med glede. De overnaturlige gavene, inkludert helbredelses gave er for menigheten i dag. (Mark.12:28-31; 2.Kor.7:1; Heb.12:14; 1.Kor.12:8-10).

Om framtiden
Jesus Kristus kommer tilbake for å hente sin menighet. Til slutt vil det bli den endelige oppstandelse, og den endelige dom. Den rettferdige vil arve evig liv, og den urettferdige vil arve død. (1.Tess.4:16-17; Joh.Åp.20:11, 15)